Loża Rozkładu

Czyli inaczej Stadiom Cloudsdale. Jest to miejsce corocznych igrzysk młodych lotników, ale to nie znaczy, ze nie można tutaj przyjść poza tym. Czasem odbywają się tutaj mecze i pokazy lotników i ich drużyn. Można oczywiście również przyjść tutaj na pole treningowe i ćwiczyć.

Moderatorzy: Kojira, Reetmine, Tali, Sal Ghatorr

Loża Rozkładu

Postprzez Raging Flame » 23 kwi 2012, o 16:02

Dostanie si? do Cloudsdale by?o m?k? sam? w sobie, bo musia?a si? m?czy? z tworzeniem kolejnych schodów z zepsucia, co z poziomu gruntu raczej nie by?o niczym specjalnie pasjonuj?cym, a przy tej jak?e nudnej robocie, musia?a sp?dzi? zdecydowanie za du?o czasu. Zastanawia?o j?, czy jakby faktycznie Mind jej przyszy? te skrzyd?a, to czy by w tym momencie doceni?a jego gest. Pokr?ci?a g?ow?, wyrzucaj?c t? idiotyczn? my?l z g?owy, gdy ju? stan??a na chmurach, ciesz?c si? z tego ?e Heroldzi nie maj? wi?kszych trudno?ci z chodzeniem po chmurach.
Jej pojawienie si? wywo?a?o niema?e poruszenie po?ród pegazów, zw?aszcza ?e by?a jednoro?cem, a wygl?da?a jako? niespecjalnie zdrowo. Stara?a si? ich ignorowa?, szukaj?c miejsca na swoj? kwater?, nie próbuj?c nawet znale?? przedstawicieli lokalnych w?adz. Co prawda kilka kucyków próbowa?o jej zadawa? pytania, czy te? zatrzyma?. Mo?e to i by?o co? wa?nego, nie mia?a poj?cia, bo zamkn??a im usta ropieniem.
W sumie, uznawa?o to za do?? ciekawe, takie sprowadzanie zaraz na ??danie. Kiedy po kilku obej?ciach ca?ego Cloudsdale zacz??o ju? si? robi? cicho tam gdzie ona si? pojawia?o, a cisza ta cz?sto by?a przesycona przera?eniem, postanowi?a sobie znale?? lokum. Zapewne powinna by?a znale?? sobie jaki? domek w?ród tych na chmurach, ale chcia?a mie? co? bardziej spektakularnego.
Cloudiseum wydawa?o jej si? by? do tego celu wprost idealne. No, nie zamierza?a zajmowa? ca?ego, bo nawet w tej postaci nie by?a a? tak zach?anna, ale wydawa?o jej si? by? to miejsce idealnym do sprawowania w?adzy. Przez nast?pnych kilkadziesi?t minut szuka?a odpowiedniego miejsca w którym mog?aby i zamieszka? i rz?dzi? w Cloudsdale, po czym wybra?a sobie jedn? z wi?kszych ló?.
U?ywaj?c magii zaczerpni?tej z mocy rozk?adu, poszerzy?a nieco stanowisko, uzupe?niaj?c ubytki mieszanin? chmur i rozk?adu, postawi?a kilka ?cian, wraz z otworami maj?cymi s?u?y? za drzwi i okna, po czym z grubsza zaj??a si? ca?? reszt? wystroju. Rzecz jasna ci?gle wykorzystuj?c mieszank? chmur i Zepsucia, które mo?e estetycznie nie wygl?da?o zbyt dobrze, ale stanowi?o ca?kiem dobry budulec. Kiedy Flame ju? zako?czy?a, spojrza?a si? na do?? wolno obrastaj?cy Zepsuciem budynek. Troch? potrwa nim ca?y b?dzie opanowany, ale generalnie rzecz bior?c, te pegazy nie maj? z ni? ?adnych szans, nawet gdyby nagle zacz??y si? stawia?. Najpierw je pozara?a czym tylko si? da, a potem b?dzie obserwowa? jak niektóre z nich umieraj? w m?czarniach.
Spojrza?a si? na panoram? Cloudsdale któr? mia?a z jednego z okien, kucyki tam lataj?ce wygl?da?y tak spokojnie, pewnie nawet w wi?kszo?ci nie zdawa?y sobie sprawy z tego, ?e w?a?nie ich ?ycie zacz??o zale?e? od jej widzimisi?. A przecie? mog?a dotykiem nasyci? chmurki jakimi? chorobami by zacz?li odczuwa? jak z?? jest. Nie widzia?a w tym jednak za bardzo potrzeby, nie musz? wiedzie?. Wystarczy?o, ?e ju? tutaj by?o. Cloudsdale nawet nie musia?o zosta? oficjalnie przej?te przez ni?. W zupe?no?ci wystarcza?o jej, ?e nawet przy oporze z strony pegazów, dostanie si? bez problemów do fabryki pogody, gdzie zacznie sia? zarazy nad ca?? Equestri?.
Zacz??a si? ?mia?, g?o?no, upiornie, pe?na rado?ci widz?c co mo?e tutaj zrobi?. Nie czu?a niby tej w?adzy, nie potrzebowa?a jej oficjalnie przejmowa?, chocia? przyda si? kilka pegazów, które b?d? ko?o niej lata? i spe?nia? jej zachcianki, ale czu?a si? wspaniale. A co do pegazów, zawsze mo?na kilka zarazi? czym? i zagrozi?, ?e jak nie zaczn? s?u?y?, to pozwoli si? rozwija? chorobie. To nawet by? dobry pomys? wed?ug niej, wypada?o go kiedy? zrealizowa?.
-A wi?c... Co teraz?-Zapyta?a si? samej siebie, zastanawiaj?c nad mo?liwo?ciami które si? przed ni? otwiera?y. Czu?a pewn? pustk?, zupe?nie jakby jej czego? brakowa?o pomimo tego co zrobi?a, ale nie mog?a zlokalizowa?, dlaczego tak si? czuje. Wzruszy?a ostatecznie przednimi kopytami, po czym powróci?a do obserwowania pegazów, nie zdaj?cych sobie sprawy z nowej pani. Chocia?, mo?e widzia?a jednego z tych którym sprzeda?a ropie?. Ten to na pewno b?dzie dba? o to, by inni si? dowiedzieli co si? niedawno stanie. Tylko najpierw dojdzie do siebie, bo z tego co pami?ta?a, ropie? nie jest ?miertelny. Ale, w tych czasach nie mo?na by? nawet tego pewnym. Bo mo?e za?atwi mu jakie? komplikacje?
Ostatnio edytowano 5 wrz 2012, o 10:15 przez Raging Flame, łącznie edytowano 1 raz
WS-BS-S-T-Per-AG-Int-FEL-WP
17 - 30 - 31 - 23 - 33 - 34 - 40 - 34 - 41
Avatar użytkownika
Raging Flame
Buntownik
 
Posty: 1227
Dołączył(a): 14 paź 2011, o 23:59
Płeć: Klacz
Uroczy Znaczek: Płomień
Lubi: Ciepło, być adorowaną
Nie Lubi: Chłodu, więzów, bólu
Strach: Duża ilość wody
Stan: Z Sunnym
Koneksje Rodzinne: Córki: Rapid Fire, Sunset
Rasa: Jednorożec
Multikonto: NIE

Re: Loża Rozkładu

Postprzez Reetmine » 25 kwi 2012, o 17:37

- Marno?? nad marno?ciami, a nad tym jeszcze wi?ksza marno??.- Powiedzia?a gdy zobaczy?a dziwn? budowl?. Na jednej z ló? Cloudiseum znajdowa?a si? dziwna budowla stworzona z chmur i czego? dziwnego, co niby te? by?o chmur?, ale wygl?da?o... strasznie. Za?mia?a si?, bo co? takiego widywa?a gdy ucieka?a z domu gdy przybywa? cyrk do miasta, podobnie wygl?da? dom strachów, z zombie, szkieletorami i duchami w ?rodku. Ale jednak czu? by?o od niego dziwn? aur?. Reecia nauczy?a si?, ?e ka?da istota mo?e wyczu? magi?, nie tylko jednoro?ce. A im by?a bli?ej tego, tym bardziej odczuwa?a trwog?, ale nast?pne dwie tabletki to prze?ama?y.
Stan??a przed czym?, co mo?na nazwa? chmurowymi drzwiami i ostro?nie je otworzy?a. Gdy wesz?a do ?rodka poczu?a dziwn? wo?: ?mieci, odpadków i... choroby? A mo?e Kamow robi? sobie jaja i to naprawd? by? tylko dom strachów.
- Jest tu kto?
WS....BS.....S.....T....PER...AG...INT....FEL...WP....HP
37.....43....21....33....38....33....30.....48....50....11

Obrazek
Avatar użytkownika
Reetmine
Bitter - Sweet
 
Posty: 2266
Dołączył(a): 18 paź 2011, o 21:01
Lokalizacja: Kraków
Płeć: Ogier
Uroczy Znaczek: Luneta
Lubi: Pieniądze, używki, intrygi.
Nie Lubi: Braku kontroli, braku pieniędzy, pyszałków.
Strach: Utonięcie, psy.
Stan: Kawaler
Koneksje Rodzinne: Bhmmmm
Rasa: Pegaz
Charakter: Neutralny zły
Multikonto: TAK

Re: Loża Rozkładu

Postprzez Raging Flame » 25 kwi 2012, o 18:00

Flame widocznie zapachy owe nie przeszkadza?y, mniejsza o to czy z powodu przyzwyczajenia, czy ju? nie funkcjonuj?cych receptorów w?chowych, które w przeciwie?stwie do kubków smakowych, podda?y si? ca?kowicie. Zielona jednoro?ka po prostu le?a?a w owym czasie, zastanawiaj?c si? nad tym, kiedy ta cholerna tygryfica upora si? z tym co robi u siebie, cokolwiek planuje. Bo z tego co s?ysza?a, raczej tam za weso?o nie jest. Nie by?a do ko?ca przekonana czy to popiera.
G?os który si? rozleg? postawi? j? na baczno??, jednoro?ka do?? cicho wsta?a po czym ciesz?c si? z t?umienia jej kroków przez chmury podesz?a do?? szybko. Zatrzyma?a si? nagle przed pegazic?, wyci?gaj?c kopyto, tak ?e prawie dotyka?a jej czubka nosa. Na jej twarzy zawita? niezbyt przyjemny u?miech.
-Mów kim i po co tu jeste?, a nie dostaniesz... dajmy na to tr?du.-Powiedzia?a wpatruj?c si? w klacz która tutaj wesz?a. Nie mia?a jako? wielu go?ci, pegazy o dziwo za cz?sto nie przychodzi?y, a jej za bardzo nie chcia?o si? robi? tutaj ?adnego aparatu strachu. Jednak interesowa?o j?, co sk?oni? mog?o t? klacz by wesz?a tu z w?asnej woli.
WS-BS-S-T-Per-AG-Int-FEL-WP
17 - 30 - 31 - 23 - 33 - 34 - 40 - 34 - 41
Avatar użytkownika
Raging Flame
Buntownik
 
Posty: 1227
Dołączył(a): 14 paź 2011, o 23:59
Płeć: Klacz
Uroczy Znaczek: Płomień
Lubi: Ciepło, być adorowaną
Nie Lubi: Chłodu, więzów, bólu
Strach: Duża ilość wody
Stan: Z Sunnym
Koneksje Rodzinne: Córki: Rapid Fire, Sunset
Rasa: Jednorożec
Multikonto: NIE

Re: Loża Rozkładu

Postprzez Reetmine » 25 kwi 2012, o 18:13

Reet ju? my?la?a, ?e to jaki? opuszczony dom strachu, ale us?ysza?a kroki. Pierwsze co przysz?o do jej g?ówki by?o to, ?e zaraz wyskoczy jaki? szkielet, który pó?niej oka?e si? kucem w przebraniu. A przed nim sta?a jaka? dziwna zielona klacz, która nie do??, ?e ?mierdzia?a, to jeszcze wygl?da?a na jaki? przyk?ad anatomiczny stanu rozk?adu. Jednak wyda?a si? znajoma, co nieco zaskoczy?o pegaza, jak i to, ?e ta by?a jednoro?cem. Wyt??y? wzrok. Znaczek kojarzy?, wzrostu by?a podobnego, jak z budowy cia?a. Dobra, nie ten sam kolor cia?a i grzywy, gdy? w?osy mia?a takie ciemnawe, ale tych oczu nigdy by nie zapomnia?. Jak i tego cholerycznego wyrazu twarzy, tak uroczego zarazem. Kopytka te? mia?a takie, jakie pami?ta? wtedy w jacuzzi. I by?a jednoro?cem.
- Flame! Jak dawno ciebie nie widzia?em!

Klacz prze?ama?a strach i obrzydzenie i podbieg?a do niej, po czym otar?a si? swoj? g?ówk? o jej g?ow?. Nawet te b?ble i dziwne rzeczy na twarzy nie zwraca?y teraz uwagi. W ko?cu Reecia by?a klacz?, a klacze czasem wymagaj? troch? czu?o?ci. Odesz?a nieco do ty?u i sama wyci?gn??a kopyto, tarmosz?c lekko jej nosek.
- A co ty robisz w Cloudsdale? Pewno ten czar na chodzenie w chmurach, ale nie mówi?a?, ?e znalaz?a? robot? jako strach w domu strachów. No kostium masz zacny, ale jednak lepiej wygl?dasz jako urocza czarnulka.

By?a u?miechni?ta, jednak mentalno?? te? nieco si? zmieni?a na tak? bardziej uczuciow?. Mimo wszystko mia? nadziej?, ?e jak b?dzie ogierem to wróci mu jego stare my?lenie.
Ostatnio edytowano 25 kwi 2012, o 18:30 przez Reetmine, łącznie edytowano 1 raz
WS....BS.....S.....T....PER...AG...INT....FEL...WP....HP
37.....43....21....33....38....33....30.....48....50....11

Obrazek
Avatar użytkownika
Reetmine
Bitter - Sweet
 
Posty: 2266
Dołączył(a): 18 paź 2011, o 21:01
Lokalizacja: Kraków
Płeć: Ogier
Uroczy Znaczek: Luneta
Lubi: Pieniądze, używki, intrygi.
Nie Lubi: Braku kontroli, braku pieniędzy, pyszałków.
Strach: Utonięcie, psy.
Stan: Kawaler
Koneksje Rodzinne: Bhmmmm
Rasa: Pegaz
Charakter: Neutralny zły
Multikonto: TAK

Re: Loża Rozkładu

Postprzez Raging Flame » 25 kwi 2012, o 18:28

Tego Flame si? z ca?? pewno?ci? nie spodziewa?a, zmru?y?a oczy próbuj?c doj?? o co chodzi tej klaczy, oraz dlaczego ona si? w ogóle do niej tak dziwnie tuli i spoufala. Rozejrza?a si? zaskoczona, próbuj?c doj?? do tego, o co tutaj konkretnie chodzi. Przyjrza?a si? klaczy, która ewidentnie j? zna?a, jednak ona sama nie by?a za bardzo w stanie skojarzy? takiej klaczy. Zbli?y?a kopyto do noska, na którym wci?? czu?a dotyk jej kopytka.
-Ale ?e... sk?d ty mnie niby znasz? I dlaczego do cholery niby to mia?by by? dom strachów? Ja nie strasz? w ?adnym domu strachów, i to nie jest ?aden cholerny kostium! Co ty sobie w ogóle...-Przerwa?a dostrzegaj?c pewne szczegó?y w budowie klaczy, oraz uroczy znaczek który wydawa? si? by? równie? znajomy. A w?a?ciwie widzia?a go tylko u jednego pegaza, tyle ?e on by? ogierem. Jej brwi zbieg?y si? ku sobie kiedy zacz??a kojarzy? pewne szczegó?y. Ale jako? trudno by?o jej uwierzy? by...
-Reet?-Zapyta?a si? zaskoczona tym, ?e w ogóle wpad?a na co? tak bzdurnego. Ale w sumie, nie zna?a ?adnego pegaza, który by tak si? w stosunku do niej chcia? zachowywa?.-Ale ?e co ty... Jak... Dlaczego jeste? klacz??-Stara?a si? sformu?owa? pytanie, widocznie maj?c problemy z przyswojeniem tego faktu.
WS-BS-S-T-Per-AG-Int-FEL-WP
17 - 30 - 31 - 23 - 33 - 34 - 40 - 34 - 41
Avatar użytkownika
Raging Flame
Buntownik
 
Posty: 1227
Dołączył(a): 14 paź 2011, o 23:59
Płeć: Klacz
Uroczy Znaczek: Płomień
Lubi: Ciepło, być adorowaną
Nie Lubi: Chłodu, więzów, bólu
Strach: Duża ilość wody
Stan: Z Sunnym
Koneksje Rodzinne: Córki: Rapid Fire, Sunset
Rasa: Jednorożec
Multikonto: NIE

Re: Loża Rozkładu

Postprzez Reetmine » 25 kwi 2012, o 18:42

Na szcz??cie Flame w ko?cu skojarzy?a sobie pewne fakty, oszcz?dzi?a tym pegazowi paru minut mówienia czemu nagle zmieni? p?e?. Bo co mia? jej powiedzie?? ?e by? w karczmie i nagle okaza?o si?, ?e zamiast wtyczki mia? gniazdko? Troch? si? zarumieni?a i spu?ci?a wzrok, stukaj?c kopytem o pod?o?e.
- Wiesz, ja by?em w karczmie i nagle si? okaza?o, ?em kobiet? jest. To pewnie wina Spinela, wiesz tego Alicorna co by? w karczmie jak ty za lad? by?a?. Ale jak zesz?a? ze schodów to ciebie nie zdradzi?am, ta Icy to nic takiego, tylko z ni? rozmawia?em!- Klacz nagle si? obruszy?a, jakby ta jej co? zarzuca?a, cho? Flame nic nie powiedzia?a o tym.

- Jak to nie jest dom strachów, czemu zmieni?a? wygl?d i jeste? w takim miejscu? Tylko nie mów mi, ?e znów kogo? w karczmie podpali?a?!- Reecia znów si? obruszy?a, bo nie wyklucza?a, ?e t? móg? nagle ogarn?? atak sza?u i kogo? zabi?a.- Je?li uciek?a? z Ponyville i si? ukrywasz to si? nie martw, znajdzie si? jaka? miejscówa dla ciebie, zreszt? kto z tego miasta nie jest morderc? lub nie ma takich sk?onno?ci.

Podesz?a do Flame i dotkn??a b?bla na nodze, który p?k? i jaka? ?ó?? z niego wyp?yn??a. Jednak to przebranie mia?a ca?kiem niez?e. Obesz?a j? jak kot, ocieraj?c si? o ni?, i przystan??a z jej lewej strony, stawiaj?c swoje skrzyd?o na jej grzbiecie. Przypomnia?a sobie wreszcie to, co powiedzia? jej Kamow i co wyczyta?a z gazety o tej nowej "rewolucji". Ale postanowi?a jej na razie o tym nie mówi?, mo?e ci cali heroldzi jej zagra?ali i dlatego si? ukrywa?a?
WS....BS.....S.....T....PER...AG...INT....FEL...WP....HP
37.....43....21....33....38....33....30.....48....50....11

Obrazek
Avatar użytkownika
Reetmine
Bitter - Sweet
 
Posty: 2266
Dołączył(a): 18 paź 2011, o 21:01
Lokalizacja: Kraków
Płeć: Ogier
Uroczy Znaczek: Luneta
Lubi: Pieniądze, używki, intrygi.
Nie Lubi: Braku kontroli, braku pieniędzy, pyszałków.
Strach: Utonięcie, psy.
Stan: Kawaler
Koneksje Rodzinne: Bhmmmm
Rasa: Pegaz
Charakter: Neutralny zły
Multikonto: TAK

Re: Loża Rozkładu

Postprzez Raging Flame » 25 kwi 2012, o 19:12

Nie s?dzi?a ?e b?dzie t?skni?a za Reetem jako ogierem, ale teraz okazywa?o si?, ?e Reet jako klacz jest stosunkowo irytuj?cy. Znaczy si?, nie by?a pewna sk?d si? wzi??a ta jej osobowo??, ale si? cieszy?a ?e sama tak si? nie zachowuje. Mo?e innym by to bardziej pasowa?o, ale jej jako? nie do ko?ca.
Tymczasem Reet zacz??a j? obchodzi?, obserwowa?, nawet dotyka?, czego do ko?ca nie rozumia?a. Kiedy przebi?a jeden z b?blów skrzywi?a si?, bo jednak poczu?a pewien ból i jej si? to do ko?ca nie podoba?o.
-Reet spokojnie, znik?d nie uciek?am, przed nikim si? nie ukrywam, sprawa wygl?da ca?kowicie inaczej... Em, w?a?ciwie, to co ty si? tak ko?o mnie kr?cisz?-Zapyta?a si? Flame kiedy ju? po?o?y?a na niej swoje skrzyd?o, po czym pokr?ci?a g?ow?, staraj?c si? jednak nad tym nie my?le?.-Mniejsza z tym, mo?na powiedzie? ?e faktycznie si? w co? wpakowa?am, ale... To tym razem troch? si? na mnie odbi?o. Dlatego mówi? ci ju? teraz, to jest moje prawdziwe cia?o. Tak teraz wygl?dam, no po prostu nie mam wyboru. Sta?am si? chodz?c? zaraz?, która mo?e rozdawa? choroby przez dotyk.-Powiedzia?a staraj?c si? wple?? w g?os przekonywuj?cy ton, by Reet jednak stara?a si? troch? uwa?a? w bezpo?rednich kontaktach z ni?. S?owa o Icy stara?a si? obecnie przemilcze?.
WS-BS-S-T-Per-AG-Int-FEL-WP
17 - 30 - 31 - 23 - 33 - 34 - 40 - 34 - 41
Avatar użytkownika
Raging Flame
Buntownik
 
Posty: 1227
Dołączył(a): 14 paź 2011, o 23:59
Płeć: Klacz
Uroczy Znaczek: Płomień
Lubi: Ciepło, być adorowaną
Nie Lubi: Chłodu, więzów, bólu
Strach: Duża ilość wody
Stan: Z Sunnym
Koneksje Rodzinne: Córki: Rapid Fire, Sunset
Rasa: Jednorożec
Multikonto: NIE

Re: Loża Rozkładu

Postprzez Reetmine » 26 kwi 2012, o 08:57

- Wiesz tam, dawno ciebie nie widzia?em i takie tam pierdo?y...
Ca?kiem niez?y mia?a ten strój, skoro po przebiciu b?bla poczu?a ból. Musia? przyzna?, ?e jednak troszk? ?mierdzia?a, ale po paru "k?pielach" w szambach mo?na si? do czego? takiego przyzwyczai?. Ale nast?pne jej s?owa nieco go wytr?ci?y z równowagi. To by?o jej prawdziwe cia?o? Có?, przynajmniej nie mia?a ?adnych problemów z prawem z tego co zrozumia?. S?ysza? o mutacjach, te najcz??ciej dotyka?y jednoro?ce( gdy? mia?y najwi?kszy kontakt z magi?), cho? inne istoty te? mog?o to spotka?. Roznosicielka zarazy... nie zrobi?o to na nim wra?enia, cho? ostro?nie zdj?? skrzyd?o z jej grzbietu. Chocia? je?li mia? si? czym? zarazi? to pewnie i tak ju? co? z?apa? przebywaj?c z ni?, i to nawet pomimo jego ko?skiego zdrowia.
- No ale mnie chyba nie zarazisz, co nie? Wiem, ?e czasem bywam upierdliwy, ale to nie powód by zsy?a? na mnie gru?lic?, rak czy inne choroby weneryczne. I nie chce nic mówi?, ale jest co? takiego jak dezodorant.

U?miechn?? si? do niej i znów potarmosi? za nos. Podszed? do okna i zacz?? spogl?da? na miasto. Cloudsdale wygl?da?o tak spokojnie, mo?e jeszcze chaos tutaj nie dotar?.
- Heroldzi ci to zrobili? Skurwysyny, my?l?, ?e od tak mog? niszczy? to królestwo. Wcze?niej mog?em to traktowa? w celach czysto zyskowych, ale teraz to ju? jest sprawa osobista.
WS....BS.....S.....T....PER...AG...INT....FEL...WP....HP
37.....43....21....33....38....33....30.....48....50....11

Obrazek
Avatar użytkownika
Reetmine
Bitter - Sweet
 
Posty: 2266
Dołączył(a): 18 paź 2011, o 21:01
Lokalizacja: Kraków
Płeć: Ogier
Uroczy Znaczek: Luneta
Lubi: Pieniądze, używki, intrygi.
Nie Lubi: Braku kontroli, braku pieniędzy, pyszałków.
Strach: Utonięcie, psy.
Stan: Kawaler
Koneksje Rodzinne: Bhmmmm
Rasa: Pegaz
Charakter: Neutralny zły
Multikonto: TAK

Re: Loża Rozkładu

Postprzez Raging Flame » 26 kwi 2012, o 10:05

Flame wys?uchiwa?a go przewracaj?c oczami co jaki? czas, ale to dlatego ?e ona co? wiedzia?a, a Reet raczej powinna si? dopiero o tym dowiedzie?. Jako? stwierdzi?a ?e odno?nie tego nie powinna akurat za bardzo tego ukrywa?, bo to jej zaszkodzi w kontaktach z pegazem, który mia?a nadziej? ?e kiedy? wróci do postaci ogiera. Chocia?, romansik z klacz? nie brzmia? wcale a? tak ?le... Za?mia?a si? na t? my?l i podesz?a bli?ej. Po Cloudsdale nie by?o wida? by by?o w jakikolwiek sposób okupowane, z czego si? cieszy?a. Chocia? ostatnio zaczyna?y dochodzi? do niej s?uchy, ?e niektóre kucyki mog? próbowa? zaatakowa? ich siedziby. To j? niepokoi?o, trzeba b?dzie zburzy? ten spokój od którego nawet g?owa nie bola?a.
-Reet, to ja jestem Heroldem. Jestem Heroldem Rozk?adu. Dlatego mog? chodzi? po chmurach, dlatego tak wygl?dam, oraz dlatego mog? rozdawa? te zarazy i tworzy? te... rzeczy. To nie jest do ko?ca tak ?e tego tak bardzo chcia?am.-Ostatnie zdanie powiedzia?a troch? mniej pewnie, sama nie wiedzia?a czy aby na pewno jest prawdziwe. Bo w ko?cu, chyba dla takiej mocy, warto cierpie?.-Zaskoczona?-Zapyta?a si? na ko?cu patrz?c si? na ni?.
WS-BS-S-T-Per-AG-Int-FEL-WP
17 - 30 - 31 - 23 - 33 - 34 - 40 - 34 - 41
Avatar użytkownika
Raging Flame
Buntownik
 
Posty: 1227
Dołączył(a): 14 paź 2011, o 23:59
Płeć: Klacz
Uroczy Znaczek: Płomień
Lubi: Ciepło, być adorowaną
Nie Lubi: Chłodu, więzów, bólu
Strach: Duża ilość wody
Stan: Z Sunnym
Koneksje Rodzinne: Córki: Rapid Fire, Sunset
Rasa: Jednorożec
Multikonto: NIE

Re: Loża Rozkładu

Postprzez Reetmine » 26 kwi 2012, o 11:18

Pegazica wys?ucha?a tego co ona powiedzia?a, jedyn? jej reakcj? by?o drobne trzepni?cie skrzyd?ami, jakby przesz?a przez nie elektryczno??. Nie zaskoczy?o to jej zbytnio, bra?a tak? mo?liwo?? pod uwag?, ale jednak jako t? mniej prawdopodobn?. Odwróci? g?ow?, w jego oczach by?o wida? co? na kszta?t pogardy i wy?szo?ci, po czym wróci? do spogl?dania na miasto.
- Taka du?a dziewczyna, a taka g?upia.

Zastanawia? si? czy to rzeczywi?cie ?le, ?e ona to wybra?a, ?le dla niej. Mog?o to by? dla niej jak gwiazdka z nieba, jak wygrana w totka. Skoro Tali wybra?a stolic?, to widocznie jej przypad?o miasto pegazów. Moc za oddanie, kto wie czy sam by tego nie przyj??... nie, zdecydowanie nie. Moc dana znik?d to nie prawdziwa moc, tylko oszukiwanie samego siebie, ?e si? samemu co? dosta?o. Zreszt? ta moc pewno nale?a?a do Discorda, a jemu nie mo?na ufa?, jest tak chaotyczny, ?e by? mo?e w swojej nieprzewidywalno?ci sam si? da? pokona? Elementom.
- A wi?c podlegasz Tali. Zastanawia?a? si? nad tym co zrobisz, je?li ona postanowi was zdradzi?? Je?li uzna, ?e jeste?cie jej niepotrzebni i zechce was sprz?tn??? Nie mów, ?e nie zrobi tego, gdy masz w?adz? chcesz jej coraz wi?cej.- Odwróci? si? do niej, min? mia? ju? bardziej pogodn?. Strzepn?? jej do ty?u w?osy opadaj?ce na prawe oko.- Wiesz, nie wini? ciebie, bo g?upota jest domen? ?miertelników( "i nie?miertelnych te?", doda? w my?lach), ale... Wiesz, ?e b?d? osoby gotowe was zwalcza?. B?dziesz w stanie je zabi?, b?dziesz w stanie zsy?a? zarazy na kuce. Czyta?em w gazecie o ca?ym zaj?ciu w karczmie, podobno "karczmarka wcze?niej zachowywa?a si? ca?kiem spokojnie i by?a wr?cz mi?a". A teraz wyobra? sobie, ?e wypuszczasz tr?d, wychodzisz z "pa?acu" i widzisz ?rebi? umieraj?ce na t? chorob?. A je?li ja si? wam sprzeciwi?, zabijesz mnie?
WS....BS.....S.....T....PER...AG...INT....FEL...WP....HP
37.....43....21....33....38....33....30.....48....50....11

Obrazek
Avatar użytkownika
Reetmine
Bitter - Sweet
 
Posty: 2266
Dołączył(a): 18 paź 2011, o 21:01
Lokalizacja: Kraków
Płeć: Ogier
Uroczy Znaczek: Luneta
Lubi: Pieniądze, używki, intrygi.
Nie Lubi: Braku kontroli, braku pieniędzy, pyszałków.
Strach: Utonięcie, psy.
Stan: Kawaler
Koneksje Rodzinne: Bhmmmm
Rasa: Pegaz
Charakter: Neutralny zły
Multikonto: TAK

Re: Loża Rozkładu

Postprzez Raging Flame » 26 kwi 2012, o 12:06

Flame spojrza?a si? na klacz zaskoczona tym co mówi?a, tego za bardzo nie rozumia?a. Reet o dziwo mówi?a ca?kiem sensownie odno?nie Tali, oraz tego ?e zaczn? atakowa? Cloudsdale jak si? rozniesie, ?e jeden z Heroldów sobie tutaj po prostu siedzi. Spojrza?a si? w dal zamy?lona analizuj?c reszt? s?ów. Przed armi? powsta?ców da?aby si? odgrodzi? chocia?by jak?? barier?, p?omienista tarcza rozdaj?ca zaraz?... To nawet by mia?o sens, ale przed Tali by j? to za bardzo nie uchroni?o. W ko?cu ta i tak by?a silniejsza od niej, co po prostu czu?a odk?d sta?a si? tym Heroldem.
-Zarazy, mo?e. Zabi?... nie jestem pewna, to tylko sytuacja hipotetyczna. Cholera, my?la?am ?e to b?dzie tak ?atwo wróci? do przesz?o?ci... Do tej Flame któr? kiedy? by?am, ?e zabija?am bez mrugni?cia, czasem i si? napawa?am bólem ofiar... A teraz ?e? wyskoczy? z tym ?rebi?ciem i tym czy bym ciebie zabi?a. Sama nie wiem, wola?abym jednak tego unikn??.-Powiedzia?a troch? podminowana i westchn??a. Nie czu?a si? teraz zbyt zadowolona z wizyty Reet'a.
-Nie zabij? ci?, jeste? dla mnie zbyt wa?ny, nawet jako klacz. Dlatego ci? prosz?, ukryj si? gdzie?, przeczekaj to wszystko i spróbuj mnie znale?? jak ju? si? to wszystko uspokoi. Nie macie szans ani na pokonanie Tali, ani na pokonanie ?adnego z nas, jeste?cie za s?abi nawet dla mnie.-Powiedzia?a ca?kiem powa?nie, po czym spojrza?a si? na pegazic?.-Jako Herold nie mog? wam pomóc, ale... postaram si? wam nie zaszkodzi?. Nie próbujcie odbija? Cloudsdale, to si? nikomu krzywda nie stanie.-Powiedzia?a spokojnie klacz, g?osem zupe?nie jakby udziela?a rady pegazicy. Zastanawia?o j?, co ona na to odpowie.
WS-BS-S-T-Per-AG-Int-FEL-WP
17 - 30 - 31 - 23 - 33 - 34 - 40 - 34 - 41
Avatar użytkownika
Raging Flame
Buntownik
 
Posty: 1227
Dołączył(a): 14 paź 2011, o 23:59
Płeć: Klacz
Uroczy Znaczek: Płomień
Lubi: Ciepło, być adorowaną
Nie Lubi: Chłodu, więzów, bólu
Strach: Duża ilość wody
Stan: Z Sunnym
Koneksje Rodzinne: Córki: Rapid Fire, Sunset
Rasa: Jednorożec
Multikonto: NIE

Re: Loża Rozkładu

Postprzez Reetmine » 26 kwi 2012, o 12:37

Mimo wszystko co? mu si? uda?o, wprowadzi? zam?t w przynajmniej jednym z heroldów. Skoro z ni? si? uda?o znaczy?o to to, ?e by? mo?e i z reszt? si? uda. Co prawda Flame by?a naj?atwiejsza do przekonania, ale skoro taka klacz jak ona mog?a obawia? si? tygryficy, to pewnie pozosta?e te? na ni? uwa?a?y. Jak i mia? pewno??, ?e ta sama z siebie raczej nie b?dzie robi? zamieszania w Cloudsdale, to ju? by by?o co? gdyby uda?o mu si? chocia? uratowa? to miasto. "Zabawne, czuje si? troszk? jak bohater. Je?li cho?by za to mnie Tia nie wynagrodzi to niech j? gryfy gwa?c?!" Zbli?y? g?ow? do niej, stykaj?c si? nos w nos.
- Mia?a? ostatnimi czasy spokojne ?ycie, nie musia?a? walczy? o przetrwanie. Nie to, ?e "zbabia?a?", po prostu... nie mia?a? po co by? brutalna. Wyskok z Mindem by? przypadkowy.

Nie w?tpi?, ?e w bezpo?rednim starciu ma ?adne szans?, nawet gdyby mia? ze sob? armie. Ale do brutalnej si?y ucieka si? tylko w ostateczno?ci, prawdziwy geniusz wygrywa bitwy bez przelewu krwi. A Reet mia? siebie za geniusza.
- Nie pomagaj powsta?com, sama na tym tylko stracisz. A skoro zdobyli?cie Canterlot to tylko g?upiec by atakowa? to miasto. Ale nie mog? ci obieca?, ?e nie spróbuje dzia?a?. Samo to si? nie zako?czy, a jednak nie chcia?abym by co? si? sta?o tob... mieszka?com Equestrii. Nie to, ?e jestem melodramatyczna czy bohaterska, ale ty dosta?a? swoj? gwiazdk? z nieba. Mo?e to jest szansa dla mnie. Za chwil? znikn?, mam nadziej?, ?e zbytnio nie rozwalisz tego miasta.
WS....BS.....S.....T....PER...AG...INT....FEL...WP....HP
37.....43....21....33....38....33....30.....48....50....11

Obrazek
Avatar użytkownika
Reetmine
Bitter - Sweet
 
Posty: 2266
Dołączył(a): 18 paź 2011, o 21:01
Lokalizacja: Kraków
Płeć: Ogier
Uroczy Znaczek: Luneta
Lubi: Pieniądze, używki, intrygi.
Nie Lubi: Braku kontroli, braku pieniędzy, pyszałków.
Strach: Utonięcie, psy.
Stan: Kawaler
Koneksje Rodzinne: Bhmmmm
Rasa: Pegaz
Charakter: Neutralny zły
Multikonto: TAK

Re: Loża Rozkładu

Postprzez Raging Flame » 27 kwi 2012, o 09:05

-Tak, zdecydowanie powinna? znika?.-Powiedzia?a Flame nie ogl?daj?c si? na ni?, podejrzewa?a ?e fakt o tym jak sobie rozmawia z Reet'em pod postaci? klaczy, raczej niektórym uszom niezbyt si? spodoba. Cloudsdale wydawa?o si? by? bardzo spokojnym, tak spokojnym ?e a? nierealnym w porównaniu do tego co si? dzia?o w Canterlot. Flame westchn??a, zastanawiaj?c si?, czy to rzeczywi?cie by si? sta?o, gdyby si? jednak nie zgodzi?a na wypicie z tej cholernej flaszki.
-Je?li nie chcesz tutaj utkn?? na naprawd? d?ugi czas, to zacznij si? zbiera?. Za kilka godzin otocz? Cloudsdale barier? przez któr? chyba tylko inny Herold b?dzie si? w stanie przebi?. Nie jestem jako? wyj?tkowo silna jak na Herolda, ale tutejszych mieszka?ców nie dam nikomu tkn??.
WS-BS-S-T-Per-AG-Int-FEL-WP
17 - 30 - 31 - 23 - 33 - 34 - 40 - 34 - 41
Avatar użytkownika
Raging Flame
Buntownik
 
Posty: 1227
Dołączył(a): 14 paź 2011, o 23:59
Płeć: Klacz
Uroczy Znaczek: Płomień
Lubi: Ciepło, być adorowaną
Nie Lubi: Chłodu, więzów, bólu
Strach: Duża ilość wody
Stan: Z Sunnym
Koneksje Rodzinne: Córki: Rapid Fire, Sunset
Rasa: Jednorożec
Multikonto: NIE

Re: Loża Rozkładu

Postprzez Reetmine » 27 kwi 2012, o 09:27

Klacz u?miechn??a si?, musn??a jej w?osy i skierowa?a si? ku drzwiom.
- Dzi?ki za to wszystko. Nie wiem co z tego wyniknie, ale na pewno na nud? przez jaki? czas nie b?dzie mo?na narzeka?.- Spojrza? na miasto, mia? nadziej?, ?e dotrzyma s?owa i nie postanowi nagle zatruwa? tych pegazów. Zastanawia? gdzie si? teraz uda?, gdy jedna my?l zawita?a mu do g?owy. Miejsce, gdzie pojawi?o si? pierwsze zagro?enie dla Equestrii ostatnimi czasy.
- Uwa?aj na siebie, nie daj si? zabi?.
Wr?cz wyskoczy? przez otwarte drzwi, wzbi? si? wysoko w gór? i lotem pikowym skierowa? si? ku Ponyville, opuszczaj?c dumne miasto pegazów.

z/t
WS....BS.....S.....T....PER...AG...INT....FEL...WP....HP
37.....43....21....33....38....33....30.....48....50....11

Obrazek
Avatar użytkownika
Reetmine
Bitter - Sweet
 
Posty: 2266
Dołączył(a): 18 paź 2011, o 21:01
Lokalizacja: Kraków
Płeć: Ogier
Uroczy Znaczek: Luneta
Lubi: Pieniądze, używki, intrygi.
Nie Lubi: Braku kontroli, braku pieniędzy, pyszałków.
Strach: Utonięcie, psy.
Stan: Kawaler
Koneksje Rodzinne: Bhmmmm
Rasa: Pegaz
Charakter: Neutralny zły
Multikonto: TAK

Re: Loża Rozkładu

Postprzez Raging Flame » 28 kwi 2012, o 12:39

Min??o kilka godzin, w trakcie których rozwa?a?a wszelkie mo?liwo?ci tycz?ce si? tego, co zrobi?. Wbrew temu co my?la?a, podj?cie decyzji nie by?o takie ?atwe, w przeciwie?stwie do wypowiedzenia swojego stanowiska, które nie zawsze mog?a popiera? równie? czynem. Flame spojrza?a si? na miasto pegazów po raz kolejny tego dnia, po czym zdaj?c sobie spraw?, ?e cokolwiek by nie zrobi?a, b?dzie tego ?a?owa?, zacz??a dzia?a?.
-Eh... To b?dzie bola?o.-Mrukn??a patrz?c si? w niebo.
Wysz?a przed utworzon? przez siebie Lo??, która jej s?u?y?a za kwater? i rozejrza?a si?. Zdaj?c sobie spraw? z tego, ?e to z ca?? pewno?ci? odbije si? na niej, jej róg zacz?? ?wieci? na czerwono, od czasu do czasu przeb?yskuj?c zieleni?, zupe?nie jakby w ogniu pali?o si? co? co barwi p?omie? na ten kolor. Zaciskaj?c z?by, wys?a?a wysoko w powietrze ?adunek magiczny który w pewnym momencie si? zatrzyma?, po czym wybuch?.
Wybuch by? do?? nietypowy, bo wytworzy?a si? swego rodzaju sfera o konsystencji p?omienia, ale bez jego wi?kszo?ci w?a?ciwo?ci. Po prostu wytworzy?a ogromn? kul? w której zosta?o zawarte ca?e Cloudsdale. Przez barier? tego typu nie mia? szans si? przedosta? ?aden normalny kucyk. Zapewne dla innych Heroldów to nie b?dzie nic trudnego, ale kucyki nie mia?y szans na przedostanie si?.
Flame zrobi?o si? s?abo, pad?a na chmur? oddychaj?c ci??ko i czuj?c jak pot wymieszany z rop? i ?ó?ci? sp?ywa jej nie tylko po twarzy, ale i po wi?kszej cz??ci cia?a. Takie naci?ganie magii by by?a w stanie wytworzy? tego typu tarcz?, nawet gdy by?a Heroldem, by?o niezwykle trudne. Zw?aszcza, ?e musia?o w tym zosta? umieszczone ca?e ogromne miasto pegazów, a musia?a barier? powstrzyma? przed rozdawaniem zaraz. Wi?c nic dziwnego, ?e w?a?ciwie nie mia?a si? by si? rusza?. Z ledwo?ci? docz?apa?a si? do wn?trza lo?y, po czym po prostu zasn??a tu? przy wej?ciu, czuj?c ?e naprawd? jest jej s?abo.
WS-BS-S-T-Per-AG-Int-FEL-WP
17 - 30 - 31 - 23 - 33 - 34 - 40 - 34 - 41
Avatar użytkownika
Raging Flame
Buntownik
 
Posty: 1227
Dołączył(a): 14 paź 2011, o 23:59
Płeć: Klacz
Uroczy Znaczek: Płomień
Lubi: Ciepło, być adorowaną
Nie Lubi: Chłodu, więzów, bólu
Strach: Duża ilość wody
Stan: Z Sunnym
Koneksje Rodzinne: Córki: Rapid Fire, Sunset
Rasa: Jednorożec
Multikonto: NIE

Następna strona

Powrót do Cloudiseum

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron